Archive for the 'Uncategorized' Category

Noví susedia New Neighbors

Noví susedia

(English version below)
V tomto období sa veľa diskutuje na tému imigrácia. Tisícky utečencov sa vydávajú na nebezpečnú cestu cez Stredozemné more, aby unikli pred vojnou, násilím, hladom a podobne
Niektoré európske krajiny sú ochotné im poskytnúť prístrešie, iné odmietajú.
Ich motiváciou je, že utečenci sú nebezpeční, berú miestnym prácu, stoja peniaze a tomu podobné obavy.
Tieto dôvody som už voľakedy počul.
Viac než desať rokov  ľudia zo Strednej Európy nemohli pracovať v Západnej Európe bez pracovného povolenia, ktoré sa ťažko získavalo. V tom čase mala EU v úmysle otvoriť hranice pre ľudí z Poľska, Českej Republiky a Slovenska.
V mojej krajine vznikol veľký odpor. „ Tí“ (…) ľudia  by boli sprostí, leniví ex-komunisti, prišli by len brať „naše“ peniaze, nehovorili žiaden cudzí jazyk a určite by sa nezačlenili do „našej“ kultúry.  To boli ešte  tie najpriateľskejšie názory na Slovákov a iných.
Teraz, viac než desať rokov neskôr, veľa Poliakov a Slovákov pracuje na rôznych miestach v takzvaných severných krajinách. Slovenské skupiny postavili novú líniu metra v Amsterdame, Poliaci pracujú v skleníkoch, na tulipánových poliach atď.
Sú cenení pracovníci. Žiaden z vyššie menovaných dôvodov na obavy  nebol pravdivý. Napriek tomu, vďaka ignorancií a nevôli spýtať sa „tých“ ľudí ako žijú, vzdor bol v tom čase prítomný.
Ako to vidíte vy?
Keď noví, pre vás neznámi ľudia, navštevujú vaše susedstvo, čo si o tom myslíte? Vyrušujú vás vo vašej každodennej rutine, ohrozujú váš život, sú špinavou škvrnou vášho mesta? Alebo sú obohatením vášho okolia, oživením pre vaše myslenie a pomoc pre vaše podnikanie?
Čo treba urobiť?
Zoberte si zrkadlo a predstavte si ako druhí vidia vás.
Pozrite sa do nedávnej minulosti, odkiaľ pochádzate a kam smerujete? Čo by ste urobili, keby ste boli v situácií tých utečencov?
A ešte: V roku 1968, po Sovietskom vpáde do Československa, „západné“ krajiny prijali veľa utečencov z Československa. V roku 1996, tenisový šampionát vo Wimbledone vyhral Holanďan, bol to zároveň jediný raz, čo Wimbledon vyhral Holanďan. Jeho meno? Richard Krajicek, syn utečenca (z Československa)…

Chcete vedieť viac?

Napíšte mi.

René Marcel Ponneker
Renemarcel@pontrain.nl

New Neighbors

In this period a lot of discussion is going on about immigration.
Thousands of refugees cross the Mediterranean in a dangerous trip to escape war, violence, hunger, etc.
Some European countries are willing to shelter these refugees, others refuse.
Their motivation is that those refugees are dangerous, they take jobs, they cost money, etc.
I have heard these reasons before.
For over ten years, people from “Central Europe” were not able to work in “Western Europe”, without a working permit, which was hard to get. In that time the EU intended to open the borders for people from Poland, Czech Republic and Slovakia.
In my country, a lot of resistance arose. ‘Those’(…) people were stupid, lazy ex- communists, they would only come to take ‘our’ money, didn’t speak any language and sure they wouldn’t fit  into ‘our’ culture. Those were the most friendly opinions about Slovaks and others.
Now, more than ten years later, a lot of Polish and Slovaks are working in several places in the so called Northern countries. Slovak teams built a new metro line in Amsterdam, Polish people are working in the glass houses, tulip fields, etc.
They are appreciated workers. None of the mentioned reasons were true. However, because of ignorance  and unwillingness to ask ‘those’ people about their way of living, the resistance in those days was present.
How about you?
When new people, unknown to you, are visiting your neighborhood, what do you think?
Are they a disturbance of your daily routine, a threat to your life and a dirty spot of your city? Or are they an enrichment of your surroundings, a refreshment of your thoughts and a help for your business?
So what to do?
Take a mirror and imagine how others see you.
Take a brief look at the recent history, where do you come from, and where are you heading to. And what would you do, if you were in the situation the refugees are in?
Form your own opinion. Do not follow what others say you have to think.

And: In 1968, after the Soviet invasion of Czechoslovakia, the ‘western’ countries absorbed a lot of refugees from Czechoslovakia. In 1996 a Dutch guy won the tennis championship of Wimbledon. It was the only time a Dutch guy won Wimbledon. His name? Richard Krajicek, son of a refugee (from Czechoslovakia)…..

Want to know more?
Contact Pontrain

WP_20141116_10_40_17_Pro 1

Advertisement

Nieuwe ster

“Je geeft leuk training, hebt goede ideeën en je schrijft aardig’, waarom schrijf je dat niet op met een blog of zo? Anderen mogen dit best weten”.
Dat zei een bevriende trainster tegen mij.
Ok, dus begin ik daar nu mee.

Wie ben ‘ik’?

Ik ben René Marcel Ponneker, eigenaar van Pontrain, trainer groepsdynamica en teambuilding en gecertificeerd trainer Ervaringsleer. Ik geloof in leren door ondervinden. Dat vind je terug in het aanbod van Pontrain: levendige trainingen met het accent op  doe- activiteiten.
Uit eigen ervaring weet ik welke aspecten binnen teams en groepen belangrijk zijn. Als ICT project- en teamleider werkte ik jarenlang  met  teams. En had ik te maken met  diverse belangen, deadlines en doelen.
Ik heb teamprocessen meegemaakt en aangestuurd en de nodige trainingen gevolgd op het gebied van  communicatie, interactie en groepsdynamica.
Binnen Scouting Nederland heb ik 14 jaar trainingen gegeven aan leidinggevenden en hun trainers. Vanuit deze scoutingachtergrond gebruik ik veel oefeningen om theorie te verduidelijken en cursisten fris te houden.

Wat krijg je?
Op het blog (Pontrain) lees je over relevante trainingsonderwerpen, cases op het gebied van groepsdynamica en methodieken. Afgewisseld met ervaringen, meningen en oefeningen. Als afsluiter een computertip
Wellicht ken je sommige onderwerpen al. Kies en lees wat het beste bij je past.

Waarom een blog?
Mijn doel is kennis delen en methodieken en activiteiten verbeteren. Want iets kan nu goed werken, maar is dat morgen nog zo?Ik ben benieuwd naar jouw mening. Reageer via e-mail of twitter.
Maandag een blog over Presenteren

ICT- tip
Microsoft Office:
Teksten cursiveren, dikgedrukt of onderstrepen. Je kunt dit doen door een tekst te selecteren met je muis en dan op een ikoontje klikken. Maar het kan ook, na selectie, met een toetsencombinatie, dat is net wat sneller:
Steeds twee toetsen tegelijk:
Dikgedrukt: de CTRL toets en de letter B ( van het Engelse ‘Bold’)
Schuingedrukt: de CTRL toets en de letter I ( van het Engelse ‘Italics’)
Onderstreept: de CTRL toets en de letter U ( van het Engelse ‘Underline’).


Pontrain zastáva živé tréningy skupinovej dynamiky a teambuildingu a koučing začínajúcich podnikateľov: čo teraz!. Blog Pontrainu ponúka argumenty z oblasti koučingu a skupinovej dynamiky. Pontrain sa chce deliť o poznatky, prezentovať dojmy a prispieť k inovovaniu a vylepšovaniu metodík. Každý blog hovorí o jednej téme, čo s ňou robí Pontrain a čo môžete urobiť vy.

Linkedin

Twitter

Facebook

Website Pontrain.nl


%d blogerom sa páči toto: